Zostań jednym z nas!!

0

W Areszcie Śledczym na warszawskim Grochowie aktualnie trwa rekrutacja m.in. na stanowisko strażnika działu ochrony, młodszego wychowawcy działu penitencjarnego, młodszego referenta działu kwatermistrzowskiego oraz młodszego referenta działu finansowego. Termin składania dokumentów mija 21 listopada 2022 roku. Jeśli widzisz się na którymś ze stanowisk, nie zastanawiaj się i aplikuj do nas!!

Zawód funkcjonariusza Służby Więziennej wymaga zaangażowania i poświęcenia pewnych wartości i dóbr dla szeroko pojętego dobra wspólnego, zaspokajania potrzeb innych ludzi i osiągania celów. Misja Służby Więziennej obejmuje aspekty ogólnospołeczne, związane z ochroną społeczeństwa, a także aspekty indywidualne osób poddawanych izolacji. Społeczny wymiar systemu penitencjarnego, którego ważnym elementem jest personel służby więziennej oczekuje od funkcjonariuszy prezentowania odpowiednich postaw takich jak: uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność, opanowanie, zdyscyplinowanie oraz bycie konsekwentnym. Funkcjonariuszem może zostać osoba o nieposzlakowanej opinii. Powinna wykazywać się odpowiednim przygotowaniem ogólnym i zawodowym oraz wysokim poziomem moralnym, systematycznie dokształcać się i podnosić kwalifikacje zawodowe. W postępowaniu wobec osób pozbawionych wolności obowiązania jest w szczególności kierować się zasadami praworządności, bezstronności oraz humanitaryzmu, szanować ich prawa i godność, oddziaływać pozytywnie własnym przykładem.

Jest to oferta pracy dla wszystkich, którzy szukają ciekawej, satysfakcjonującej i stabilnej pracy. O przyjęcie do służby mogą starać się zarówno mężczyźni jak i kobiety. Przyszły funkcjonariusz musi posiadać obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie, korzystać z pełni praw publicznych, oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych. Praca w Służbie Więziennej gwarantuje stabilne warunki pracy, pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia, możliwość rozwoju zawodowego i systematycznego awansu oraz możliwość rozwoju własnych zainteresowań i pasji.

https://sw.gov.pl/strona/rekrutacja-rozwoj

Zalety pracy w Służbie Więziennej:
– zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej,
– zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby,
– możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby,
– atrakcyjne świadczenia socjalne, m.in. dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu, nagrody jubileuszowe, dopłata do wypoczynku,
– dodatek za stopień,
– dodatek służbowy,
– dodatek z tytułu wysługi lat,
– nagrody uznaniowe,
– możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia,
– szeroka ścieżka kariery zawodowej od szeregowego do oficera,

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosowne do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;

https://sw.gov.pl/strona/rekrutacja-o-nas


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pod nw. numerami telefonu jednostek:

Areszt Śledczy w Warszawie – Grochowie, ul. Chłopickiego 71, Warszawa,

nr tel. +48 508-722-092; 22 512-65-04;

Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie ul. Wiśniowa 50

nr tel. +48 695-886-606; 22 640-82-73, 22 640-82-63, 22 640-82-60, 22 640-82-59,

oraz na stronie internetowej Służby Więziennej:

https://sw.gov.pl/strona/rekrutacja-rekrutacja-krok-po-kroku

sw.gov.pl/strona/rekrutacja-co-zyskujesz

https://sw.gov.pl/strona/rekrutacja-rozwoj

https://sw.gov.pl/strona/rekrutacja-o-nas

https://sw.gov.pl/strona/rekrutacja-tak-wygladamy

https://sw.gov.pl/strona/rekrutacja-duma-honor-prestiz

https://sw.gov.pl/strona/rekrutacja-otwarci-na-spoleczenstwo

https://sw.gov.pl/strona/rekrutacja-stulecie-test

Aktualne oferty pracy w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie znajdują się na stronie internetowej

 https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/areszt-sledczy-w-warszawie-grochowie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj