Mieszkańcy dopną swego?

18

Pod koniec ubiegłego roku pisaliśmy o mieszkańcach gminy Poświętne, którzy sprzeciwiali się planom utworzenia w ich sąsiedztwie (Krubki-Górki) bazy transportu i hali do segregacji odpadów. Do Rady Gminy Poświętne wpłynął wówczas m.in. wniosek o zmianę zapisów uchwały Rady Gminy Poświętne w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskowane zmiany miałyby uniemożliwić budowę sortowni śmieci w bliskim sąsiedztwie zabudowań. Przewodniczący Rady Gminy Poświętne Bogdan Świadek, poinformował jednak mieszkańców, że póki co na zmianę studium nie ma co liczyć. „Procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest bardzo skomplikowana i czasochłonna.

(…) Należy także uwzględnić fakt, iż poszczególne etapy tworzenia lub zmiany studium wymagają znacznych nakładów finansowych, które powinny zostać zabezpieczone w budżecie gminy. Przystąpienie do zmiany studium należy więc poprzedzić zabezpieczeniem w budżecie gminy środków na ten cel. Dlatego sprawa zostanie poddana pod dyskusję ponownie, podczas analizy projektu budżetu na 2017 rok” – czytamy w piśmie skierowanym do mieszkańców gminy Poświętne. Wiele jednak wskazuje na to, że sporna inwestycja nie powstanie we wsi Krubki-Górki. Wójt Poświętnego postanowił bowiem wydać negatywną decyzję w sprawie budowy bazy transportowej. (…) Więcej na łamach Wieści.

18 KOMENTARZE

 1. W tej gminie, zdaniem wójta i przewodniczącego rady, wszystkie sprawy są niezwykle skomplikowane. Wszelkie decyzje odraczane są w czasie z nadzieją, że może mieszkańcy zapomną, zniechęcą się, odpuszczą. Biedni radni zapoznają się z dokumentami prze 2 miesiące, a potem na sesjach rady wykazują kompletny brak orientacji w omawianych tematach. Generalnie rzecz biorąc wszelkie skargi mieszkańców gminy są notorycznie uznawane za bezzasadne, a podjęcie jakiejkolwiek decyzji przez wójta czy radnych graniczy z cudem. 🙂

 2. Z treści artykułu wynika,że Wójt wydał negatywną decyzje w sprawie budowy, tak więc mieszkańcy powinni być zadowoleni. Jeżeli chodzi o konkretne zapisy w Studium, to rzeczywiście wymaga to podjęcia procedury w sprawie zmian w takim dokumencie, a na to potrzeba środków finansowych i czasu/ przecietnie około roku/.Robić zmiane w studium tylko dla tego zagadnienia, to troche szkoda pieniedzy, co jakis czas kazda gmina dokonuje zmian w studium/ dzieje sie tak kiedy wpływaja wnioski mieszkańców oraz potrzeby gminy w zakresie konkretnych zmian/ i wtedy mozna niejako przy okazji stosowne zmiany oczywiscie zgodne z ustawami min. o zagospodarowaniu przestrzennym dokonać.

 3. Faktycznie w dniu 11 stycznia 2016 r wójt gminy Poświętne wydał decyzję o nieudzieleniu warunków zabudowy na działce nr 3 w Krubkach – Górkach. Wreszcie po 6 miesięcznej procedurze! 🙂
  A wystarczyło zagłębić się w złożone przez Karola Bakuna pisma i wezwać go do uzupełnienia wniosku w sierpniu, a nie w listopadzie. I co ważniejsze, pozostawić wniosek bez rozstrzygnięcia, jak nakazuje prawo w takich przypadkach, bo wniosek ten w dalszym ciągu jest niekompletny! 🙂 Pamiętajmy też, że decyzja wójta nie jest jeszcze prawomocna, bo stronom postępowania przysługuje możliwość odwołania się od niej do SKO. Co zrobi Karol Bakun? Nie zapominajmy też, że w sierpniu wójt gminy Poświętne wysłał do Starostwa Wołomińskiego w celu uzgodnienia pozytywny projekt decyzji. A zatem planował zatwierdzić budowę sortowni w Krubkach Górkach!

  • Decyzja w sprawie warunków zabudowy działki nr 3 w Krubkach Górkach jest z 19.01.2016. Z 11.01.2016 jest decyzja Starosty Mińskiego – pozwolenie na zbieranie odpadów na bazie w Pustelniku. Wójt nie wzywał wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku z tego samego powodu, dla którego aktualnie nie spieszy się z kontrolą nowej bazy. Wszyscy wiedzą, że nowa baza nie jest na razie żadną bazą ale przecież jest „oświadczenie o posiadaniu bazy” więc się nie można za bardzo przyczepić. Chyba, że „niepoważni ludzie” znowu zaczną „smarować skargi” do jakichś tam Inspektoratów to się kontrolę zrobi, ale wtedy już może będzie co kontrolować. Póki co udajemy, że jesteśmy ofiarami zmasowanych, politycznych ataków, wszystko jest „prowadzone wzorowo”, a przyczepiają się oszołomy co się na prawie i porządnym zarządzaniu nie znają. 🙂

 4. Zapis, o który wnioskowali mieszkańcy gminy Poświętne do Rady Gminy nie wiąże się w żaden sposób z wydatkami finansowymi gminy. Nie wymaga tworzenia nowego studium zagospodarowania przestrzennego. Nie wpływa też na zmianę mapy studium zagospodarowania przestrzennego gminy.
  Gmina Halinów podjęła podobną uchwałę już w 2013 roku, czym skutecznie zablokowała działalność firmy Marka Bakuna w Okuniewie. Rodzi się więc pytanie. Dlaczego jedni mogą a inni nie? Może nie chcą? A może sprawa jest szczególnie skomplikowana. 🙂

 5. Dla przewodniczącego Rady, to wszysto jest skomplikowane. Najlepiej to wziąć dietkę i nosa nie wychylać. Jeśli strona się odwoła od decyzji wójta do SKO, to niewiadomo jaki finał tego może być. Warto zabezpieczyć się tak jak Gmina Halinów. Niech radni to mają na uwadze.

 6. Rada Gminy Halinów rozwiązała sprawę krótkim zapisem w uchwale:
  § 8. Na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji: 1) przedsięwzięć polegających na składowaniu, przetwarzaniu, odzysku i gospodarce odpadami, 2) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem wodnych zbiorników retencyjnych; 3) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem: a) infrastruktury technicznej, b) zabudowy produkcyjno-usługowej w terenach oznaczonych od 1.PU do 8.PU, c) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, d) dróg publicznych, e) melioracji.
  I po problemie. Prosto, szybko i bez kosztów.

 7. Od kilkunastu lat, w Gminie Poświętne nie podejmuje się żadnych wysiłków w celu uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Natomiast Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy jest wg wójta dokumentem, który nie ma większego znaczenia przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Jest to sytuacja niekorzystna dla mieszkańców gminy ponieważ nie mają oni żadnej gwarancji, że w pobliżu ich domostw nie zostanie zlokalizowany jakiś uciążliwy zakład, niwecząc w ten sposób dorobek ich życia lub (jak w przypadku inwestycji pana Bakuna) powodując zagrożenie dla zdrowia okolicznych mieszkańców i środowiska. Postępowanie, które toczyło się w sprawie bazy w Krubkach-Górkach, próba wydania pozytywnej decyzji (bez poinformowania mieszkańców), dowodzi, że takie zagrożenie jet całkiem realne. Brak ograniczeń w zakresie planowania przestrzennego jest na rękę wójtowi i z tego też powodu radni nie uchwalą proponowanej uchwały. Koszty i rzekoma trudność sprawy to tylko pretekst żeby się propozycją mieszkańców nie zająć.

 8. Czy faktycznie jest to sprawa skomplikowana i czasochłonna?
  Prawo nie działa wstecz. Wniosek odnosił się do przedsięwzięć, które dopiero mogą zaistnieć w przyszłości, a zatem nie wpływał, jak słusznie zauważa pan Rysio, na zmianę istniejącej mapy studium zagospodarowania przestrzennego gminy, a tym samym aspekt finansowy jest zupełnie bezpodstawny.
  O co dokładnie wnioskowali mieszkańcy Gminy Poświętne? Może nie wszyscy państwo wiedzą, więc pozwolę sobie przytoczyć najważniejszy fragment pisma.
  Mieszkańcy wnioskują, by do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Poświętne mocą uchwały Rada Gminy dodany został ” (…) przepis zabraniający budowy i wydawania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy dla infrastruktury gospodarki odpadami, w tym w szczególności: budowli służących do składowania odpadów, (…) do segregacji odpadów, (…) do przeładunku odpadów, myjni samochodów asenizacyjnych (…), bazy magazynowej (…), bazy transportowej podmiotów odbierających lub transportujących odpady, na terenach:
  – przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i siedliskową,
  – przeznaczonych pod zabudowę wypoczynkowo-rekreacyjną
  – przeznaczonych pod zalesienie”
  By tego typu przedsięwzięcia lokalizowane były:
  – w odległości nie mniejszej niż 5 km od istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
  – w odległości nie mniejszej niż 5 km od obszarów chronionych,
  – w odległości nie mniejszej niż 2 km od zbiorowych ujęć wodnych, zbiorników i cieków wodnych.

 9. 4.02.2016 ZOSTAŁO ZŁOŻONE, PRZEZ PANA KAROLA BAKUNA DO SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO, ODWOŁANIE OD DECYZJI WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE W SPRAWIE WARUNKÓW ZABUDOWY DLA DZIAŁKI NR 3 W KRUBKACH GÓRKACH.

 10. Stało się. Karol Bakun złożył odwołanie. I wszystko może zacząć się od początku.
  Czy wobec tego radni, nie powinni pochylić się nad wnioskiem swoich wyborców? Czy wójt, tak zapewniający mieszkańców gminy na ostatnim posiedzeniu rady, że od początku przeciwny był budowie sortowni w Krubkach – Górkach, nie powinien zachęcić radnych do stosownej uchwały? A może jednak skarżące wójta strony postępowania miały rację i cała procedura wydawania warunków zabudowy dla działki nr 3 w Krubkach – Górkach toczyła się niewłaściwym tokiem? Obyśmy nie usłyszeli z ust wójta: „Nie chcem, ale muszem”.

 11. Gdyby wójt pozostawił wniosek bez rozpoznania ze względu na braki formalne we wniosku, to nie musiałby wydawać decyzji od której strona się teraz odwołała do SKO. Taktycznie rozegrane.

 12. Wójt Gminy Poświętne nie kontrolował firmy Marka Bakuna, chociaż jest to jego obowiązkiem i mimo iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, po kontroli gminy w maju 2015 r., zarzucił mu tę nieprawidłowość. Wójt zobowiązał się, że dokona takiej kontroli na przełomie września i października 2015 r. , jednak jej nie przeprowadził. Dopiero na wniosek jednego z radnych, pana Sylwestra Niżnika, wójt w dniach 17 – 18 grudnia 2015 r. w popłochu przystąpił do pierwszej kontroli firmy Marka Bakuna. Inspekcję przeprowadzili wyznaczeni pracownic gminy : Lech Sędek i Barbara Wilczak. Kontrolowana była min. baza transportowa w Okuniewie. Inspekcja dopatrzyła się nieprawidłowości i min. nakazała Markowi Bakunowi:
  – wyposażyć teren bazy magazynowo – transportowej w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,
  – uporządkować teren, na którym znajdują się odpady usytuowane bezpośrednio na ziemi.
  Jako termin realizacji zaleceń pokontrolnych podała datę 18 marca 2016 r.
  I tu rodzi się paradoks. 🙂 Pan Sylwester Niżnik jak i wielu innych mieszkańców gminy, informował wójta, że wraz z dniem 23 stycznia 2016 r. Marek Bakun traci pozwolenia na wykonywanie swej działalności w oparciu o bazę w Okuniewie. A zatem gdzie Marek Bakun ma instalować te systemy odprowadzania ścieków, skoro baza w Okuniewie formalnie już nie istnieje? 🙂 Jak gmina skontroluje wykonanie przez Marka Bakuna zaleceń pokontrolnych, skoro teraz baza firmy znajduje się w Pustelniku? 🙂
  Czy nie jest to więc celowe działanie wójta? Skontrolował, bo ludzie się domagali, więc musiał, ale egzekwować zaleceń pokontrolnych już nie będzie, bo bazy w Okuniewie nie ma. 🙂
  Czy więc fakt odrzucenia wniosku obywatelskiego Mieszkańców Gminy Poświętne, o którym mowa w powyższym artykule, nie jest także działaniem celowym, ewidentnie sprzyjającym Markowi Bakunowi? Proszę się zastanowić i nie dać się zwieść litościwej twarzy przewodniczącego rady i przyjaznym zapewnieniom wójta kamrata.

 13. Sprawa śmierdzi na 10 km. Chyba tylko naiwne dziecko uwierzy w to, że odwlekanie kontroli było przypadkiem.
  Kontrola w grudniu na miesiąc przed zamknięciem bazy to kpina z ludzi i kompromitacja tego urzędu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj