Wołomin: Czas rozliczeń

0

OŚWIADCZENIE

Zbliżające się jesienne wybory samorządowe 2018 r. w sposób szczególny pobudzają do refleksji i podsumowań powoli mijającej 7 kadencji wołomińskiego samorządu.

Nasi mieszkańcy wraz ze środowiskami samorządowymi Wołomina zaczynają oceniać wyniki zarządzania naszym miastem i gminą przez władze ostatniej kadencji na czele z Panią Burmistrz. Ocenie podlega wywiązywanie się z deklaracji wyborczych składanych 3,5 roku temu oraz poziom realizacji zadań na rzecz rozwoju ziemi wołomińskiej i poprawy standardu życia mieszkańców przez ówczesną kandydatkę na Burmistrza – Panią Elżbietę Radwan. Byliśmy wówczas obok innych środowisk zaproszeni do podzielenia się odpowiedzialnością za wpływ na mające nastąpić lepsze efekty działania na rzecz budowania prawdziwej samorządności w poszanowaniu głosu mieszkańców. Takie działania miały zapewnić harmonijny rozwój ziemi wołomińskiej.

Równolegle z upływem czasu i początkowej euforii zwycięstwa wyborczego coraz częściej miało miejsce sukcesywne rozchodzenie się realizowanych przez Panią Burmistrz działań w porównaniu z deklaracjami programowymi z kampanii wyborczej. Postępowanie takie uniemożliwiało realizację istotnych elementów programu wyborczego oraz stawiało naszych przedstawicieli – radnych, jak i środowisko samorządowe, w złym świetle w stosunku do oczekiwań naszych wyborców.

Na pełną analizę porównawczą obietnic w stosunku do ich rzeczywistej realizacji nadejdzie jeszcze czas.

Dziś dla przykładu wymienimy tylko działania najbardziej dotykające mieszkańców i trudne do naprawienia ze względu na zwykłe zaniedbania i niedocenienie ich wagi. A to przede wszystkim:

1. Olbrzymie mankamenty w zakresie przygotowania miasta do modernizacji kolei. Objawiają się one brakiem zagospodarowania terenów wokół kolei i przyjęciem niewłaściwych uzgodnień rozwiązań w wykonawstwie infrastruktury kolejowej. Niedopilnowanie prac zarówno dokumentacyjnych, jak też wykonawczych doprowadziło do licznych absurdalnych rozwiązań dotykających boleśnie użytkowników komunikacji kolejowej.

2. Brak skuteczności w działaniu w części dotyczącej gminy przy budowie łącznika drogowego łączącego miasto z trasą S-8. Obecnie zjazdy z węzła Wołomin kończą się w polu, a nam przyszło do trasy S-8 dojeżdżać zatłoczoną starą trasą przez węzeł Radzymin.

3. Ogromna nieporadność wykazywana w zakresie uporządkowania gospodarki śmieciowej na terenie gminy. Mimo deklaracji przedwyborczych, do dnia dzisiejszego brak konstruktywnych rozwiązań nabrzmiałego problemu. Popełnione błędy prowadzą do zapełnienia nowej kwatery odpadami zwożonymi z Warszawy, co znacznie skróci żywotność i tak uciążliwego miejsca. Taki stan czyni ponownie Wołomin śmietnikiem dla Warszawy.

4. Braku długofalowej, skonsultowanej ze społeczeństwem polityki inwestycyjnej bez jasnej wizji rozwojowej aglomeracji miasta i gminy. Realizowane inwestycje bez skutecznego nadzoru, zarówno na etapie dokumentacji jak i wykonawstwa, wskutek zaniedbań nie doprowadzają do uzyskiwania akceptowalnego celu a niekiedy powodują utratę dofinansowań zewnętrznych.

5. Szereg zaniedbań organizacyjnych i merytorycznych doprowadziły w efekcie do braku jednolitej spójnej polityki planistyczno- urbanistycznej dla całej gminy. Brak właściwego postępu prac doprowadza do opóżnień w uchwalaniu planów miejscowych i rosnącego niezadowolenia mieszkańców oraz środowisk gospodarczych.

6. W ocenie wielu środowisk, niezrozumiała i niewłaściwa polityka kadrowa i organizacyjna prowadzona przez Panią Burmistrz w samym Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych gminy. Taka sytuacja doprowadza do bardzo złej atmosfery pracy i braku oczekiwanych wyników współpracy tych jednostek dla dobra mieszkańców.

To tylko niektóre z działań, które na pewno nie wpływają pozytywnie na ogólną ocenę tej kadencji. Jeśli dodamy do tego generowane konflikty z określonymi środowiskami czy organami, to działania za środki publiczne, których celem jest zdobycie krótkotrwałego poklasku jednej czy drugiej grupy społecznej nie napawają pozytywnie do takiego modelu kierowania miastem.

A przecież wykazując pełniejsze zaangażowanie w pracę merytoryczną, nie lansowanie się dla poklasku osobistego i większą otwartość dla innych środowisk samorządowych, można było uniknąć popełnienia wielu z tych błędów.

Dlatego też uważamy, że nasze pierwotne poparcie nie zostało należycie wykorzystane i w konsekwencji doprowadziło do konieczności jego wycofania. W opinii naszego środowiska taki rozwój sytuacji nie jest możliwy do zaakceptowania i nie ma z naszej strony poparcia.

Zarząd i Członkowie

Wołomińskiego Towarzystwa Samorządowego Samorządowy Komitet Wyborczy – S K W

 

platforma obywatelska

 

 

 

Skończmy z pustosłowiem

Stanowisko Platformy Obywatelskiej, Koło Wołomin ws. zaangażowania się w najbliższe wybory samorządowe.

Obecna kadencja samorządowa dobiega końca. Na przełomie października i listopada tego roku ocenimy ją przy urnach.

U progu kolejnej kampanii wyborczej pragniemy ogłosić, że będziemy dążyć do tworzenia, na zasadach partnerskich, szerokiej koalicji obywatelskiej, łączącej lokalne ugrupowania i środowiska społeczne ponad podziałami. Deklarujemy nasze zaangażowanie w budowanie i rozwijanie Wołomina, we współpracy ze wszystkimi środowiskami, które:

 wyznają demokratyczne zasady wolności i równości wobec prawa;

 działają i chcą działać na rzecz rozwoju Wołomina;

 potrafią dotrzymać danego słowa;

 nie obiecują gruszek na wierzbie i nie rozsiewają pustych frazesów o umiłowaniu  mieszkańców i pochylaniu się nad ich problemami, przy równoczesnym ignorowaniu ich potrzeb i nie realizowaniu deklaracji, do których się zobowiązali;

 dokładnie liczą i ważą koszty i korzyści podejmowanych w przyszłości decyzji i nie marnotrawią publicznych pieniędzy celem zdobycia krótkotrwałego poklasku jednej czy drugiej grupy społecznej;

 mają jasno zdefiniowane plany strategiczne dla Wołomina, w perspektywie czasowej dłuższej niż bieżący rok budżetowy, sprecyzowaną wizję (roli i pozycji Wołomina w Aglomeracji Warszawskiej i na Mazowszu) i cele, do których będą dążyć w trakcie najbliższej kadencji samorządowej;

 nie będą dawały przyzwolenia na rozdawnictwo bardzo wysokich premii osobom z kierownictwa urzędu pomijając przy tym wkład pracy i trud szeregowych pracowników, na których powinien opierać swą działalność sprawny urząd XXI wieku;

 w pierwszej kolejności i przede wszystkim dbają o dobro miasta i to jemu poświęcać będą swoje całe zaangażowanie zawodowe;

 nie uprawiają promocji własnej organizacji (osoby) kosztem wizerunku Wołomina.

 nie mają „parcia na szkło” i nie atakują agresywnie wszystkich, którzy mają odmienne poglądy;

 nie stawiają własnej promocji ponad sprawy ważne dla całej społeczności.

 

Jednocześnie odrzucamy i uważamy za szkodliwy dla Wołomina styl zarządzania, w którym burmistrz miasta w ogólnopolskich mediach toczy otwarty spór z Radą Miejską i Urzędem Miejskim, w którym jest zatrudniony.

Zarząd Koła

Platformy Obywatelskiej w Wołominie

po.wolomin@o2.pl

 

logo mws

 

 

 

Postawmy na najlepszych

Na kilka miesięcy przed jesiennym głosowaniem rozmawiamy z jednym z „czarnych koni” tegorocznych wyborów samorządowych, przewodniczącym Wołomińskiego Koła Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, radnym gminy Wołomin Tomaszem Kowalczykiem.

W jakiej kondycji jest Wołomińskie Koło Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, którego jest pan Przewodniczącym?

– Wołomińskie Koło zrzesza kilkadziesiąt osób, znanych ze swojej wieloletniej pracy samorządowej i społecznej. Nasi członkowie to ludzie w różnym wieku, których skupia jedna idea: „Służyć ludziom nie partiom”. Są to osoby nie tylko cieszące się szacunkiem lokalnej społeczności ze względu na swój dotychczasowy dorobek, ale także potrafiące rozmawiać i porozumieć się ze wszystkimi środowiskami. Przez lata wyrobiliśmy sobie markę i śmiało mogę powiedzieć, że nasze Koło jest znaczącą siłą w Wołominie. Warto podkreślić, że nasze Koło jest zintegrowane i w zasadzie jednomyślne – wyznajemy po prostu te same wartości, te same, które przyświecały założycielom przy powoływaniu Wspólnoty Samorządowej.

Jakie macie Państwo plany związane z tegorocznymi wyborami samorządowymi?

– Wołomińskie Koło MWS jest w stanie wystawić kandydatów na listach wyborczych na stanowisko Burmistrza Wołomina oraz do Rady Miejskiej. Nasi kandydaci reprezentują wszystkie wołomińskie środowiska, są to osoby powszechnie znane, godnie reprezentujące MWS. Należy podkreślić, że mamy ogromne zdolności koalicyjne, szczególnie z innymi ugrupowaniami samorządowymi. Chcemy to przekuć we wspólne działanie i sukces wyborczy. Razem możemy zbudować silną drużynę, która powalczy o głosy wyborców ceniących jedność i zjednoczenie wspólnym celem, a ten cel to rozwój naszej gminy i dobro lokalnej społeczności.

Zmieniła się ordynacja wyborcza, jak to wpłynie na kampanię wyborczą i wyniki wyborów?

– Zmiany w ordynacji wyborczej zmuszają każde ugrupowanie poważnie myślące o wygraniu wyborów do stawiania na silnych kandydatów – lokalnych liderów. Będziemy ponownie głosować, jak w 2010 roku, na listę kandydatów z tą różnicą, że może ona zawierać maksymalną ilość kandydatów wynikającą z okręgu wyborczego – ilość mandatów plus dwie osoby dodatkowe na liście. Miasto i gmina Wołomin zostały podzielone na cztery okręgi: trzy miejskie po 5 mandatów i jeden wiejski z 6 mandatami. Oznacza to, że listy kandydatów na radnych mogą zawierać maksymalnie 29 nazwisk, odpowiednio: w mieście trzy listy po 7 nazwisk, a na terenie wiejskim jedna lista z 8 nazwiskami. Jak łatwo zauważyć, na listach nie ma już miejsc dla osób przypadkowych, trzeba postawić na najlepszych.

Jaka Pańskim zdaniem będzie frekwencja wyborcza?

– Życzylibyśmy sobie, jako stowarzyszenie, jak największego zaangażowania obywateli w proces wyboru władz samorządowych. Wyniki tych wyborów rozstrzygną przecież o przyszłości naszych małych Ojczyzn. Oddanie ważnego głosu to realne narzędzie w ręku każdego mieszkańca, mające wpływ na zmianę poziomu jakości życia w gminie lub powiecie.  Uważam, że warto  pójść na wybory. Każdy głos jest ważny. Mogę zapewnić, że osoby które będziemy rekomendować na listy będą charakteryzować się  pracowitością, skutecznością i uczciwością. Będą to osoby, które do tej pory wykazały się w pracy na rzecz wspólnego dobra: przyzwoitością, zaangażowaniem i oddaniem służbie, jaką powinna być praca każdego samorządowca. Chciałbym zapewnić, że jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób chcą włączyć się w prezentowany przez nas od lat model działalności samorządowej, oparty na praworządności, racjonalności, wolności i równości wszystkich obywateli.

Czego można życzyć Mazowieckiej Wspólnocie Samorządowej na najbliższe miesiące?

– Wytrwałości w działaniach, zmierzających do poprawy jakości życia naszych mieszkańców oraz sukcesu w wyborach samorządowych.