Nowe prawa dla uczniów i rodziców

Nowe prawa dla uczniów i rodziców

W czwartek 29 listopada weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Zakłada m.in. równomierne obciążenie planów zajęć oraz możliwość pozostawienia przez uczniów podręczników w placówkach szkolnych, a także zmiany dotyczące przerw i swobodnego dostępu do prac pisemnych.

W szeregu zmian wprowadzony został obowiązek uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia. Uwzględniać ma on także zróżnicowanie zajęć i możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego. (…)

Natomiast od 1 września funkcjonują zmiany, pozwalające rodzicom i uczniom na swobony dostęp do wszystkich sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych – klasówek, kartkówek, sprawdzianów. Dotychczasowa praktyka szkół, które udostępniały ocenione prace do wglądu tylko na terenie szkoły nie spełnia ustawowego wymogu „swobodnego dostępu”.

Takie stanowisko opublikowało ministerstwo edukacji narodowej w odpowiedzi na kierowane do niego pytania o realizację obowiązku wynikającego z przepisu art. 44e ust. 4 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2015 r. Przepis ten stanowi, że sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. Przed 1 września rodzic musiał wystąpić z wnioskiem o udostępnienie pracy swego dziecka. (…)

Więcej na łamach Wieści.

http://www.e-kiosk.pl/index.php?page=titleissues&id_title=154563

https://www.egazety.pl/marpan/e-wydanie-wiesci-podwarszawskie.html

No Comments

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *