Jednorazowe odszkodowanie za wpadek przy pracy

Jednorazowe odszkodowanie za wpadek przy pracy

Co to jest wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy jest to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć. Dochodzenie roszczenia za wypadek przy pracy przysługuje jeżeli wydarzył się on:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń́ przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy;
  • w czasie podróży służbowej;
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Zdarzenie nagłe – w orzecznictwie przyjęto, że jest, to zdarzenie którego czas trwania nie przekracza jednej dniówki roboczej. Wobec tego zdarzeniem nagłym może być kilkusekundowe zdarzenie jak i kilkugodzinne oddziaływanie czynników niebezpiecznych na pracownika.

Zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną – czyli taką, która nie wynika z wewnętrznych właściwości organizmu człowieka. Przyczyną zewnętrzną może być: narzędzie pracy, siła przyrody, praca i czynność samego poszkodowanego, działanie lub zaniechanie innych osób.

Należy pamiętać, że nie będzie wypadkiem przy pracy ulegnięcie wypadkowi w czasie załatwiania prywatnych spraw pracownika – nawet jeśli sprawy te za zgodą pracodawcy załatwiał w godzinach pracy (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 stycznia 1997r w sprawie II UKN 47/96

Obowiązki pracownika i pracodawcy po wypadku przy pracy

W zasadzie po stronie pracownika ( o ile pozwala mu na to stan zdrowia) występuje jedynie obowiązek niezwłocznego powiadomienia pracodawcy o zaistniałym zdarzeniu.

Szerszy jest zakres obowiązków pracodawcy. Przede wszystkim pracodawca powinien zapewnić pierwszą pomoc, i wysłuchać wyjaśnień pracownika. W dalszej kolejności pracodawca powinien: zabezpieczyć miejsce zdarzenia m.in. poprzez uniemożliwienie wkraczaniu w miejsce zdarzenia osób postronnych; zabezpieczyć maszyny i inne urządzenia techniczne.

Pracodawca powinien również zawiadomić inspektora pracy i prokuratora jeżeli zdarzenie dot. wypadku śmiertelnego, ciężkiego uszkodzenia ciała lub nastąpił wypadek zbiorowy.

Świadczenie dla pracownika

Z tytułu wypadku przy pracy pracownik, może dochodzić jednorazowego odszkodowania z ZUS. ZUS wypłaca odszkodowanie jeżeli pracownik doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Uszczerbki te zostały określone przepisami, których definicje wskazują, że stały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie czynności organizmu, które nie rokuje poprawy np. utrata palca, niedowład ręki. Długotrwały uszczerbek zostanie orzeczony, jeżeli wypadek przy pracy spowodował utratę sprawności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy.

Wysokość jednorazowego odszkodowania uzależniona jest od określonego przez lekarza orzecznika ZUS procentowego uszczerbku na zdrowiu. Obecnie za 1 % uszczerbku na zdrowiu obowiązuje stawka 757 zł.

Kancelaria Longus Ordo to specjaliści w dziedzinie odszkodowań, Wołomin ul. Kościelna 5/7